โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา

ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ 36260 โทรศัพท์ 044-810426


เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

มีเขตพื้นที่บริการ...5.....หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านโนนคูณ บ้านคลองจันลา บ้านนาเจริญ และบ้านเจียง


ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านเจียงประชาสรรค์ (ปัจจุบันยุบไปตั้งใหม่เป็นโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี) ชื่อโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องคลองจันลา ตั้งอยู่ระหว่างบ้านหนองหญ้าปล้อง กับบ้านคลองจันลา ต่อมาเมื่อหมู่บ้านขยายใหญ่ขึ้นได้แยกโรงเรียนไปตั้งเป็นเอกเทศของแต่ละหมู่บ้าน เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2515 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อที่ 15 ไร่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2540 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เป็น โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา